Tricentenario La Salle
Tornar al menú

Grup de Tamborers
2022

Grup de Tamborers
Carrec Nom i Llinatges
Cap de Tamborers: Joan Vidal Tonda
Tamborer: Adrià Fajula Jiménez
Tamborer: Angel Jiménez Caimari
Tamborer: Joan Escobar Planas
Tamborera: Maria de Lluc García Rigo
Tamborer: Sergi Fajula Jiménez
Tamborer: Toni Belman Cladera