Tricentenario La Salle
Tornar al menú

Qui som?

fundadores

Els GERMANS DE LES ESCOLES CRISTIANES (F.S.C.) amb els alumnes del COL·LEGI LA SALLE, l'any 1933 organitzaren la "CRUZADA EUCARÍSTICA", la qual, a més de fomentar la fe cristiana i promoure de manera especial l'amor i el culte al Sagrament de l'Eucaristia, promovia l'oració i altres pràctiques religioses, sense oblidar valors humans com l'amor, l'amistat, el respecte, l'ajuda al necessitat, etc., així com activitats lúdiques: lectures, música, excursions, esports, etc. I, com una activitat més, decidiren l'any 1940 participar en les processons del Dijous i del Divendres Sant.

En un principi, la Confraria estava composta exclusivament pels "cruzados"; posteriorment, en virtut de les normes per les quals es regia la "Cruzada", i en concret la que especificava que els seus membres, en complir els catorze anys, havien de ser baixa (solament podien pertànyer a la "Cruzada" des que es feia la primera comunió, fins que complien els catorze anys), si l'interessat ho desitjava, li permetia poder passar automàticament a formar part del "PATRONATO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE" (per acord adoptat per la Junta del Patronat el dia 3 de novembre de 1939). Per això, amb el temps, l'arribaren a integrar membres d'ambdues organitzacions, cadascun dels quals duia el respectiu escut que els identificava

Amb el pas dels anys i quan varen desaparèixer aquestes dues associacions, majoritàriament els membres que han anat formant la Confraria han estat alumnes, antics alumnes del COL·LEGI LA SALLE i simpatitzants de la família lasal·liana.

Al llarg d’aquests més de 75 anys d’existència (encaram els 78) la Confraria ha tengut alts i baixos, com la mateixa societat on estam. Per això al principi dels anys vuitanta es va començar una reorganització de la Confraria per adequar-la al temps actual; així es va anar donant pas a confraresses i l’any 1990, amb motiu del cinquantenari, es va fer el pas que surt a la processó del Dijous Sant, “Jesús i la Verònica”. La imatge de Jesús amb la creu era una antiga imatge del Col·legi i que ja sortia a la processó; es va restaurar i s’hi va afegir la imatge de la Verònica, així com reformar el tron. En aquesta línia, i ja complerts els 75 anys, l’any 2017 vàrem donar naixement al pas del Divendres Sant del "Centurió penedit", pas de quatre portat per quatre confrares amb hàbit complet; figura nova i que dona a la Setmana Santa inquera una pinzellada més de la Passió de Jesús, en què el centurió que travessà el costat de Jesús a la creu s’adonà que s’havia comès el major error de la història, ajusticiant el Fill de Déu.

En aquests moments la Confraria està formada per alumnes del Col·legi, antics alumnes, familiars i gent que vol formar part de la nostra família lasal·liana. A hores d’ara són unes 200 persones repartides entre confrares i portadors. Estam totalment integrats dins el Col·legi La Salle Inca i intentam participar-hi en actes en comú, i sempre hem estat agraïts de tenir bona relació amb el Col·legi i la Comunitat de Germans de La Salle de Mallorca.